Arkiv

Det är viktigt med backup!

Publicerad: 2010-10-01

Vi träffade Petri Torkkeli, riskingenjör på Länsförsäkring Kronoberg för att höra hur ett försäkringsbolag resonerar kring backup-frågor.

 

Vad rekommenderar du att man ska tänka på när det gäller backup?
Man ska förvara backupen på en annan plats än i den byggnad där man har sin ordinarie verksamhet. Man bör också med jämna mellanrum säkerställa att återtagning av datan fungerar. Tänk också på att det idag inte är själva programvaran som är viktigast utan den data som produceras i den löpande verksamheten.

Hur ofta ska man ta backup?

Det beror på verksamheten och hur ofta informationen förändras. En bra tumregel är att fråga sig hur lång tid det tar att göra om det jag gjort. Generellt gäller att det ska göras en gång per dygn, och glöm inte bort mailen. Mycket viktig information om överenskommelser med kunder och leverantörer finns ofta där idag. (Mer information nedan *)

Vilka vanliga missförstånd finns gällande vad försäkringen täcker och inte?
Oavsett vilken beloppsgräns man har i sin försäkring, förlorad data är borta och den går bara att återskapa till en viss del.

Om man inte sköter sin backup, kan det drabba mig rent försäkringsmässigt?
Ja, ersättningen kan minska om man är försumlig. (Mer information nedan **)

Finns det situationer där förlorad data inte ersätts?
Ja, försäkringen gäller inte för

  • skada genom datavirus
  • skada på datamedia om skadan beror på felprogrammering
  • bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott
  • skada genom stöld.
  • skada genom sådan skadehändelse som försäkringen gäller för enligt Allmänna villkoren
  • skada genom sprängningsarbete
  • skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning, avsättning eller annan gradvis försämring
  • skada som har sina orsaker i sådana omständigheter att den försäkrade borde insett att skada uppenbarligen skulle komma att inträffa
  • skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering

Avslutningsvis säger Petri att försäkringen aldrig kan hjälpa dig att få tillbaka all förlorad data, utan hjälper dig att komma igång efter ett avbrott orsakat av en skada. Det bästa sättet är att ha säkra system och att vara noggrann med att säkerställa att backup sker på ett säkert sätt.

Vi på Griffel har lång erfarenhet av säker backup-hantering. Kontakta Stefan Johansson, 0470-72 30 43, stefan@griffel.se, så berättar han mer om vad vi kan göra.

* Dagens villkor säger följande: Rutiner för säkerhetskopiering av användarfiler.
Säkerhetskopia ska framställas med den frekvens som vanligen tillämpas inom den försäkrades verksamhetsområde, dock minst 1 gång per vecka. Säkerhetskopior ska vara korrekta, aktuella och funktionsdugliga. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på ett sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle

** Villkoret säger:
01.11.1 Särskild påföljd
Har föreskrift enligt Q.01.11 inte följts gäller utöver påföljd enligt Q.01.50.5 att ingen ersättning lämnas för merkostnad och avbrottsskada till följd av skada på datamedia och information.
01.50 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift
01.50.1 Allmänt
Har den försäkrade när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren hänvisar till, betalas ersättning från försäkringen endast i den utsträckning skadan får anses ha inträffat även om föreskriften hade iakttagits. Med den försäkrade likställs annan som haft att tillse att föreskriften följdes.

 

Snabblänkar

 

 

Support

Tel:       0470 - 72 30 40

Fax:      0470 - 72 30 50

E-post: support@griffel.se 

Öppettider vardagar
kl 08.00 - 12.00
kl 13.00 - 17.00

Kontakt

Växel:          0470 - 72 30 40
Försäljning: 0470 - 72 30 40
Fax:             0470 - 72 30 50

E-post:         info@griffel.se

Adress:       Storgatan 26
                   352 31 Växjö